Algemene voorwaarden

Eenmanszaak Staalidee (hierna: Staalidee) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90345576 en is gevestigd aan Slibbroek 32 (5081NS) te Goirle.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder aanbod aan Koper tot het maken en/of leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Coating: de poedercoating die door Staalidee op het Product wordt aangebracht.
 6. Koper: de Consument die of het Bedrijf dat een Overeenkomst aangaat met Verkoper.
 7. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Staalidee, en/of de uitvoering van Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Koper te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Producten: De Producten die door Staalidee worden aangeboden zijn onder andere stalen poten en/of andersoortige stalen Producten.
 9. Staalidee: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden aan Koper.
 10. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Staalidee aanbiedt zijn alle Werkzaamheden die samenvallen met het ontwerpen, maken, verkopen en repareren van Producten, alsmede het aanbrengen van een Coating op de Producten op aanvraag van Koper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Staalidee en iedere Overeenkomst tussen Staalidee en een Koper en op elk Product en/of werk dat door Staalidee wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Staalidee aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Staalidee zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Staalidee is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Staalidee gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Staalidee gedane Aanbod is vrijblijvend. Staalidee is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Staalidee het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Staalidee gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Staalidee niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Staalidee kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Staalidee zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Staalidee niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Staalidee het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod c.q. offerte van Staalidee heeft aanvaard door expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail.
 2. Een Aanbod kan door Staalidee gedaan worden via de webshop, in de winkel en/of per e-mail.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Staalidee, zal Staalidee de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Staalidee daaraan niet gebonden.
 5. Staalidee is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Duur van de Werkzaamheden

 1. De duur van Overeenkomst met betrekking tot de Werkzaamheden wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.
 2. Koper is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper een vergoeding voor de daadwerkelijk tot dan gemaakte kosten verschuldigd, tegen aflevering door Staalidee van het reeds voltooide werk. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden berekend op grondslag van de gemaakte kosten en de verrichte arbeid.
 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
 4. Zowel Koper als Staalidee kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Staalidee nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Staalidee is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Koper.
 5. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Staalidee voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Staalidee zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Staalidee het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Staalidee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Staalidee worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Staalidee zijn verstrekt, heeft Staalidee het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Staalidee niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Staalidee, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Staalidee kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Staalidee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Staalidee is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Staalidee bekend was.
 7. Koper vrijwaart Staalidee voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 7 – Productlevering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Staalidee of er door andere omstandigheden buiten de macht van Staalidee enige vertraging ontstaat, heeft Staalidee recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Staalidee schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Staalidee gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Staalidee of een externe vervoerder is Staalidee gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Staalidee gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Staalidee ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Staalidee een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Staalidee is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Staalidee is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Staalidee behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 – Verpakking en transport

 1. Staalidee verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Koper. Koper heeft tevens de mogelijkheid om de Producten op locatie van Staalidee op te halen.
 5. De zakelijke Koper is zelf verantwoordelijk voor het maken van verzendlabels naar haar afnemers, indien en voor zover Staalidee de Producten rechtstreeks aan de afnemers van Koper verzendt. Koper is zelf verantwoordelijk voor het volledig en juist doorgeven van de adresgegevens.
 6. Indien en voor zover sprake is van het afhalen van de (gepoedercoate) Producten, heeft Koper een verplichting om de Producten op de locatie van Staalidee te controleren op eventuele gebreken en schade. Hierna is er voor Koper geen mogelijkheid tot het melden van schades/reclamatie.

Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties

 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Staalidee te worden gemeld op [email protected]. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 2. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Staalidee op de wijze zoals door Staalidee aangegeven.
 3. Staalidee is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 4. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 5. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 6. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Staalidee te wijten is, zal Staalidee na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Staalidee.

Artikel 10 – Ontwikkelen Producten en Opslag staal van Koper

 1. Koper dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een Product schriftelijk vast te leggen. Staalidee kan in overleg met Koper hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen. Het ontwikkelen van het Product geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hierna volgende werkwijze in 4 fases:
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Koper tot een design. Hierbij is de informatie van Koper omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Staalidee stelt vervolgens een offerte op welke de Koper dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van het design zal Staalidee een x aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden.
 3. Fase III: feedback. Een dergelijk Product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Koper. Hierbij heeft Koper recht op X aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Staalidee bepaald. Koper is verplicht het Product te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde Product definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Staalidee nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Koper het Product.
 1. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Staalidee en kunnen niet door Koper gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 2. Indien en voor zover Staalidee in naam van Koper het voor hem bestelde staal en/of andere grondstoffen/materialen opslaat, zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing:
 3. Partijen zullen eerstens een termijn overeenkomen gedurende welke Staalidee de zaken voor Koper zal opslaan. Slechts de zaken, alsmede de hoeveelheid daarvan op de order van Staalidee, bevestigd aan Koper zullen worden opgeslagen. Staalidee heeft het recht om zaken die voor de opslagplaats ongeschikt zijn te weigeren wanneer de aard, de soort, de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking en/of de waarde van de zaak afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel de opslagruimte niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden.
 4. Staalidee heeft eveneens het recht de zaken te weigeren indien deze schade voor andere zaken en/of personen of voor de opslagplaats kunnen veroorzaken. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.
 5. Staalidee zal ten aanzien van alle zaken alle noodzakelijke maatregelen op kosten van Koper nemen om de bewaarneming uit te voeren. Staalidee zal, alvorens over te gaan tot maatregelen, overleg plegen met Koper.
 6. Staalidee zal op schriftelijk verzoek en voor rekening en risico van Koper de zaken verzekeren en verzekerd houden tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Koper de zaken zal verzekeren. Indien naar de mening van Koper een bijzondere wijze van bewaren van de zaken door de Staalidee wordt verlangd of door de aard van die zaken noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van Koper zijn.
 7. Indien Koper met betrekking tot zijn zaken werkzaamheden wenst te laten verrichten za; zulks geschieden tegen de geldende prijzen/tarieven. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden.
 8. Koper is verplicht zijn zaken uit de opslag in ontvangst te nemen op eerste verzoek van Staalidee. De kosten van transport naar de locatie van Koper, komen voor rekening en risico van Koper.
 9. Koper is verplicht een opslagverzekering voor de opslag af te sluiten. Koper dient er bij het verzekeren van de in bewaarneming gegeven zaken bovendien rekening mee te houden dat Staalidee de mogelijkheid heeft de zaken elders op te slaan.
 10. Staalidee heeft het recht een zekerheidstelling van Koper te verlangen voor de opslag, dan wel een borgsom in rekening te brengen, wel wordt gerestitueerd indien de opslag wordt beëindigd.

Artikel 11 – Werkzaamheden

 1. Staalidee zal zich inspannen om de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Staalidee ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
 2. Staalidee kan de stalen producten tevens voorzien van een Coating. Koper dient voorafgaand aan het aanbrengen van de Coating aangeven of de Coating voor binnen of voor buiten bedoeld is, en dient dit Product vooraf aangemeld te hebben met de juiste gegevens. Koper heeft de verplichting om het Product met boorgaten en vetvrij aan te leveren bij gebreke waarvan Staalidee op kosten van Koper het Product vetvrij dient te maken of de Coating zal niet goed hechten, en/of gaten zal moeten maken. In geval van het niet goed hechten bij gebreke van een vetvrij Product, komt dit voor rekening en risico van Koper.

Koper is verplicht om aan te geven aan welke kwaliteitseisen de poedercoating dient te voldoen. Een en ander zal via de website door Koper aangegeven kunnen worden.

 1. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Koper.
 2. Staalidee is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 3. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. Staalidee zal Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 4. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 • Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, modellen, aansluitingen en meer tijdig en op de door Staalidee gewenste wijze aan Staalidee er beschikking worden gesteld;
 • De door Koper ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Staalidee geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 • Staalidee tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;
 1. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Staalidee gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.
 2. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en Staalidee nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Staalidee om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 3. Bij annulering door Koper korter dan 48 uur voor de geplande afspraak is Koper de kosten verschuldigd ter zake van ingehuurde medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen van Staalidee.

Artikel 12 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Staalidee is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Staalidee Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk. Staalidee zal hiervoor een aanvullend Aanbod doen welke door Koper aanvaard dient te worden alvorens zij de meer-werkzaamheden uit zullen voeren.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Staalidee de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Staalidee gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is Staalidee gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.
 4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

Artikel 13 – Oplevering Werkzaamheden

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Staalidee of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Staalidee recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Koper en kunnen door Staalidee bij Koper in rekening worden gebracht.
 3. Staalidee spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle werkdagen (dinsdag tot en met zaterdag) met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden (zondag tot en met maandag).
 5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Staalidee gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 6. Indien Staalidee te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Staalidee kan worden toegerekend.
 8. Staalidee is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Staalidee.
 9. Staalidee is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.
 10. De zakelijke Koper is verplicht voorafgaand aan wederverkoop de Producten te tijdig te onderzoeken op eventuele gebreken en schades. Zij dient ter goedkeuring van de Producten een verklaring af te geven van afwezigheid van schade of van de aanwezigheid ervan. Indien Koper de Producten doorverkoopt zonder een dergelijke verkaring, zal elke schade gemeld door Koper of dienst afnemers niet geaccepteerd worden in verband met een niet tijdige reclamatie.

Artikel 14 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: dagprijs van staal, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Staalidee geen invloed heeft, kan Staalidee deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Wanneer Staalidee op locatie van Koper de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Staalidee Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Staalidee werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Staalidee (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Staalidee ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Staalidee gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.
 8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Staalidee begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
 9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Staalidee bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Staalidee), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 15 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling kan vooraf en/of bij oplevering geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Staalidee. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Staalidee een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Staalidee gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Staalidee op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Staalidee heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Staalidee kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Staalidee kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Staalidee zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Staalidee meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Staalidee geleverde zaken, blijven eigendom van Staalidee totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Staalidee gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Staalidee zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Staalidee haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Staalidee of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Staalidee zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Staalidee heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Staalidee. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Staalidee zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Staalidee worden vergoed door Koper.

Artikel 17 – Garantie

 1. Staalidee staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. Staalideeverstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of installatie in het buitenland. Staalidee is slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het Product welke koper in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.
 3. Staalidee voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Staalidee in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 4. Koper kan slechts een beroep doen op de door Staalidee gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Staalidee gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Staalidee gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
 7. De garantie vervalt:

(i) zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.

(ii) zolang Koper jegens Staalidee in verzuim is;

(iii) indien Koper zelf reparatie- en/of installatiewerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten verrichten;

(iv) in geval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;

(v) indien Koper andere Producten dan voorgeschreven door Staalidee en/of fabrikant heeft gebruikt;

(vi) bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik;

(vii) bij producten (al dan niet met een Coating) die in de kustgebieden worden gebruikt;

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen vallen de kosten van Staalidee ter zake van parkeren, tol en veer;

 1. In geval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Staalidee.

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

 1. Staalidee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Staalidee bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Staalidee gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Staalidee bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Staalidee op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Staalidee de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Staalidee behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Staalidee leidt tot aansprakelijkheid van Staalidee jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Staalidee in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Staalidee is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 2. Staalidee is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Staalidee is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Staalidee levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Staalidee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Staalidee is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Staalidee staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Staalidee verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Staalidee vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Staalidee binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van Werkzaamheden

 1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Staalidee aansprakelijk is (gebleken), dient Staalidee in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. Staalidee is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
 2. In geval van maatvoering is Staalidee niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen.
 3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij Staalidee zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Staalidee niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Koper.
 4. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Koper voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Koper.
 5. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, materialen en meer die Staalidee in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de locatie of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde materialen, is Koper aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 7. Staalidee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 8. Staalidee staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Staalidee verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Staalidee vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Staalidee binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Staalidee vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 21 – Vrijwaring van juistheid van informatie

 1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Staalidee verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien Staalidee op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Staalidee verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.
 2. Koper vrijwaart Staalidee van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Koper vrijwaart Staalidee voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper vrijwaart Staalidee voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Staalidee verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Koper vrijwaart Staalidee tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 22 – Overmacht

 1. Staalidee is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Staalidee, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Staalidee zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Staalidee buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Staalidee heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Staalidee haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Staalidee ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Staalidee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 – Risico overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.
 2. Ten aanzien van Werkzaamheden van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na oplevering door Staalidee.

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Staalidee berusten uitsluitend bij Staalidee en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Staalidee en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Staalidee. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Staalidee geleverde zaken, dient Staalidee expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Staalidee rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 25 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Staalidee gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Staalidee de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Staalidee op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 26 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Staalidee of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Staalidee de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Staalidee zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Staalidee en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Staalidee kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Staalidee en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland, West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Goirle, 11 juli 2023